Hội nghị 2 năm nhiệm kỳ Trung Tâm khoa học tư duy (CTS)

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, văn hoá Việt Nam có cơ hội giao lưu với tất cả các nền văn hoá của thế giới, đó là điều kiện thuận lợi để phát triển và khẳng định bản sắc văn hóa của dân tộc. Do vậy, nhận thức và giải quyết tốt mối quan hệ giữa hội nhập quốc tế và việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam hiện nay.

Vì thế Trung tâm khoa học tư duy tổ chức Hội nghị 2 năm nhiệm kỳ Trung Tâm khoa học tư duy (CTS), với chủ đề Tinh hoa trí việt, truyền thống và hội nhập 4.0.

Hội nghị 2 năm nhiệm kỳ Trung Tâm khoa học tư duy

Trung tâm khoa học tư duy là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), có giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ khoa học và công nghệ cấp ngày 15/5/2013, với mục đích phát triển khoa học tư duy nói riêng, tuy duy học nói chung thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng tư duy học vào đời sống xã hội góp phần phát triển bền vững Đất nước Việt Nam.

 

Hội nghị 2 năm nhiệm kỳ Trung Tâm khoa học tư duy

Hội nhập quốc tế đã và đang tác động đến những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam cả theo hướng tích cực lẫn tiêu cực. Một mặt, nó góp phần nâng cao trình độ tư duy khoa học của xã hội công nghiệp, góp phần làm giàu thêm, phong phú thêm các giá trị văn hoá Việt Nam truyền thống. Mặt khác, nó cũng đặt ra những thách thức lớn trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống, và thách thức lớn nhất là làm thế nào để nền văn hóa dân tộc vừa có thể tiếp thu được các giá trị thời đại, tinh hoa văn hoá nhân loại, vừa có thể giữ được bản sắc dân tộc vốn có; không bị hoà tan, không bị nhấn chìm vào các nền văn hóa khác hoặc trở thành “cái bóng mờ” của dân tộc khác, nền văn hoá khác.

Tại cuộc hội thảo, đại biểu phát biểu rút ra kết luận rằng:

Khôn quá cũng chết
Dại quá cũng chết
Hẳn hoi thì sống

Nhanh quá cũng chết
Chậm quá cũng chết
Chừng mực thì sống

Giầu quá cũng chết
Nghèo quá cũng chết
Sáng tạo thì sống.

Hội nghị 2 năm nhiệm kỳ Trung Tâm khoa học tư duy

Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất mở ra cho thế giới loài người sức mạnh hơi nước, tiếng hoạt động của động cơ chạy bằng thủy lực và hơi nước dần thay thế tiếng thở mệt nhọc của con người. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai hủy diệt toàn bộ những máy móc chạy thủy lực bằng một loạt hệ thống động cơ điện và dây chuyền sản xuất hàng loạt. Ngay mới đây, vào thế kỷ thứ 20, kỷ nguyên máy tính và tự động hóa lần nữa lại hủy diệt toàn bộ những suy nghĩ lỗi thời về động cơ điện truyền thống, thế kỷ mà con người kết nối với nhau qua mạng internet, người ta gọi đó là cách mạng công nghiệp lần thứ 3.Còn cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - Nơi con người kết nối với vạn vật.

( BTV Linh Nguyễn)